شرط بندی هاکی روی یخ؛ انواع و قوانین آن

Estimated reading time: < 1 min

قوانین

تمامی‌ بازیها باید در زمان مشخص شده (زمان محلی استادیوم) انجام شود تا برگه شرط بندی هاکی روی یخ معتبر حساب شود، مگر اینکه زمان اشتباه از طرف ما ثبت شده باشدد.
چنانچه محل برگزاری بازی تغییر کند، اما تیم‌ میزبان همچنان میزبان بازی باشد، شرطها معتبر هستند، اما اگر جای تیم‌ میزبان و میهمان با یکدیگر عوض شود، شرطهای بسته شده روی ضرائب اصلی‌، لغو میشود.
برخلاف سایر پیش بینی های ورزشی در شرط بندی هاکی روی یخ، بازی باید حداقل “۵۵” دقیقه جریان داشته باشد. چنانچه بازی قبل از “۵۵” دقیقه لغو شود، تمامی‌ شرطهای بسته شده روی نتیجه پایانی بازی لغو میشود، غیر از شرط‌هایی‌ که نتیجه آنها مشخص شده باشد. در بازی هاکی روی یخ در اکثر لیگ‌های دنیا از جمله ان اچ‌ ال و چند لیگ مطرح دیگر آمریکای شمالی، از وقت اضافه و به دنبال آن پنالتی‌های تعیین کننده برای مشخص شدن برنده بازی استفاده میکنند. اگر نتیجه بازی در سه پریود مشخصص نشد، ابتدا بازی‌ به وقت اضافه میرود. اگر نتیجه در وقت اضافه هم مساوی ماند، پنالتیها نتیجه را تعیین خواهند کرد. برای این منظور ۳ بازیکن از هر تیم‌ ۳ پنالتی خواهند زد. تیمی که گل بیشتری بزند برنده است. در صورتی‌ که باز هم بعد از این ۳ پنالتی نتیجه مساوی بود، پنالتی‌ها آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا مرگ ناگهانی اتفاق بیفتد (یک تیم‌ جلو افتاده و برنده شود). تعداد گلی‌ که در طول پنالتی‌های تعیین کننده به ثمر می‌رسد، در اعلام نتیجه مهم نیست و تیم‌ برنده ۱ امتیاز از پنالتیها دریافت می‌کند و در واقع یک امتیاز به نتیجه مساوی پایان بازی در وقت قانونی‌ آن تیم‌ اضافه میشود. به عنوان مثال اگر نتیجه در پایان وقت قانونی‌ ۳ بر ۳ مساوی تمام شده باشد و طی‌ پنالتی تیمی برنده شود، نتیجه بازی ۴ بر ۳ گزارش میشود حتی اگر مثلا تیم‌ برنده ۳ پنالتی و تیم‌ بازنده ۲ پنالتی گل کرده باشند.

انواع پیش بینی در هاکی روی یخ

شرط بندی هاکی روی یخ


شرط‌بندی زنده :

شرط‌ های زنده در هاکی روی یخ با توجه به نتیجه نهایی بازی با احتساب وقت اضافه و پنالتی ثبت نتیجه میشوند. در صورتیکه بازی به پنالتی‌های پایان بازی برسد، کّل پنالتی‌های به ثمر رسیده توسط تیم‌ برنده، یک گل حساب میشود.
بازیهای دوستانه و دوستانه بین المللی زنده براساس وقت قانونی بازی مشخص میشود، مگر اینکه چیز دیگری اعلام شده باشد.

شرطهای زیر بدون  احتساب وقت اضافه ثبت نتیجه میشود :
مانی لاین ۳ حالته – مساوی شرط فسخ – شانس دو برابر – اولین زننده گل – آخرین زننده گل – هر دو تیم‌ گل بزنند – تعداد گلها – تعداد گلهای تیم‌ – مجموع گلهای تیم‌ – وقت اضافه – گل بعدی

لیگ ملی‌ هاکی روی یخ یا ان اچ‌ ال : (NHL)
شرطهای ان اچ‌ ال (قبل از شروع بازی و زنده) وقت تلف شده را شامل میشود، مگر اینکه چیز دیگری اعلام شده باشد.
چنانچه برنده بازی با پنالتی‌های پایان بازی (پنالتی‌های تعیین کننده) مشخص شود، یک گل به تیم‌ برنده و مجموع گلهای زده شده اضافه میشود.
شرطهای زمان قانونی مسابقات ان اچ‌ ال و پیش از شروع فصل بر اساس نتیجه پایانی وقت قانونی بازی ثبت نتیجه میشود.
شرطهای برنده / مانی‌ لاین ۳ حالته، بر اساس نتیجه پایان وقت قانونی ثبت نتیجه میشوند.
تمامی‌ مسابقات (بدون احتساب ان اچ‌ ال) :
تمامی‌ شرطهای قبل از شروع بازی بر اساس نتیجه پایان وقت قانونی بازی ثبت نتیجه میشود، بدون احتساب وقت اضافه، مگر اینکه چیز دیگری اعلام شده باشد.
بازیهای دوستانه و دوستانه بین المللی زنده بر اساس نتیجه قانونی بازی مشخص میشود، مگر اینکه چیز دیگری اعلام شده باشد.

اولین / دومین / سومین پریود : 1st/2nd/3rd Period
شرطها بر اساس نتیجه اولین / دومین / سومین پریود ثبت نتیجه میشوند.
وقت اضافه جزو پریود سوم حساب نمی‌شود.
پریود انتخاب شده باید کامل بازی شود تا شرط معتبر و ثبت نتیجه شود.
چنانچه بازی در پریود دوم لغو شود، شرطهای پریود اول معتبر خواهند بود.
چنانچه بازی در پریود سوم لغو شود، شرطهای پریود اول و دوم معتبر خواهند بود.
مانی‌ لاین برنده
پیشبینی‌ برندهٔ بازی‌ با احتساب وقت اضافه و پنالتیها.

آوانس : Spread
پیشبینی‌ آوانس بین هر دو تیم‌ در نتیجه نهایی بازی.
شرطهای آوانس قبل از شروع بازی (بدون احتساب ان اچ‌ ال) بر اساس نتیجه پایانی وقت قانونی ثبت نتیجه میشود.
شرطهای آوانس در شرط‌بندی زنده با احتساب نتیجه نهایی بازی شامل وقت اضافه و پنالتی‌های تعیین کننده پایان بازی ثبت نتیجه میشود.

مثلا :

۰/۵+: در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده برنده شود، یا بازی مساوی تمام شود، شرط شما برنده می‌باشد.
۰/۵- :در  صورتیکه تیم‌ انتخاب شده برنده شود، شرط شما برنده می‌باشد.

بیشتر / کمتر : Over/Under
پیشبینی‌ تعداد گل زده شده در بازی.
شرط بیشتر / کمتر قبل از شروع بازی (بدون احتساب ان اچ‌ ال) بر اساس نتیجه پایان وقت قانونی ثبت نتیجه میشود.
شرط بیشتر / کمتر در شرط‌بندی زنده با احتساب نتیجه بازی شامل وقت اضافه و پنالتیهای تعیین کننده پایان بازی ثبت نتیجه میشود.

مثلا :
شرط بیشتر از “۲” در صورتیکه “۳” گل یا بیشتر در بازی زده شود برنده می‌باشد. چنانچه دقیقا “۲” گل زده شود، مبلغ شرط بسته شده باز گردانده میشود، و چنانچه “۱” گل زده شود یا هیچ گلی زده نشود، شرط بازنده می‌باشد.
شرط بیشتر از “۲،۵” در صورتیکه “۳” گل یا بیشتر در بازی زده شود برنده می‌باشد، و چنانچه “۱” یا “۲” گل زده شود یا هیچ گلی زده نشود، شرط بازنده می‌باشد.

مجموع گلهای زده شده :
پیشبینی‌ تعداد گلهای زده شده در بازی هاکی روی یخ.
بیشتر از “۲،۵” – درصورتیکه “۳” گل یا بیشتر در بازی زده شود، شرط برنده می‌باشد.
کمتر از “۲،۵” – درصورتیکه کمتر از “۳” گل  در بازی زده شود یا هیچ گلی زده نشود، شرط برنده می‌باشد.
هندیکپ “۳” حالته :
در هندیکپ سه حالته، لاین طوری تنظیم شده است که نتیجه مساوی نیز وجود داشته باشد، که به شما پتانسیل “۳” شرط را میدهد.
هندیکپ “۱-” : شرط شما برنده می‌باشد درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده با دو گل یا بیشتر برنده شود.
مساوی :شرط شما برنده میبشود در صورتیکه تیم‌ با هندیکپ “۱-” دقیقا با اختلاف یک گل برنده شود.
هندیکپ “۱+” : شرط شما برنده میشود در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده بازی را برده یا نتیجه مساوی شود.
برنده پایان وقت قانونی:
پیشبینی‌ برنده بازی در پایان وقت قانونی.
هندیکپ آسیایی و بیشتر / کمتر :مارکت آسیایی با توجه به نتیجه پایان وقت قانونی ثبت نتیجه میشود. شرط‌بندی زنده هندیکپ آسیایی با توجه به نتیجه بازی از زمان بسته شدن شرط به بعد ثبت نتیجه میشود. گلهای زده شده قبل از بسته شدن شرط حساب نمیشوند.
تعداد گلها :
شرط‌بندی  روی تعداد گلهای زده شده توسط هر دو تیم در طی‌ “۶۰” دقیقه وقت قانونی بازی. گل به خودی حساب میشود.
مجموع گل زده شده توسط تیم‌ :
پیشبینی‌ مجموع گل زده شده توسط تیم‌ انتخاب شده.
بیشتر از “۰/۵” – درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده یک گل یا بیشتر بزند، شرط برنده می‌باشد.
کمتر از “۰/۵” – درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده هیچ گلی نزند، شرط برنده می‌باشد.
بیشتر از “۱/۵” – درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده دو گل یا بیشتر بزند، شرط برنده می‌باشد.
کمتر از “۱/۵” – درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده یک گل یا هیچ گلی نزند، شرط برنده می‌باشد.
گل به خودی حساب میشود.
اولین زننده گل / آخرین زننده گل / زننده گل بعدی : (First to Score / Last to Score / Next Goal)
پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ اولین گل / آخرین گل / گل بعدی را میزند. گل به خودی برای تیمی که گل به نفعش ثبت میشود، حساب میشود.
چنانچه بازی بعد از زده شدن یک گل لغو شود، تمامی‌ شرطهای روی زننده اولین گل معتبر می‌باشد، و شرطهای روی زننده آخرین گل لغو میشوند، شرط تیم‌ زننده گل بعدی در صورتی‌ که پس از بسته شدن شرط گلی‌ زده شده باشد، معتبر و چنانچه گلی‌ زده نشده باشد، لغو میشود.
درصورتیکه قبل از زده شدن گل، بازی لغو شود، تمامی شرطها لغو میشوند.

مساوی شرط فسخ :
پیشبینی‌ تیم‌ برنده. چنانچه بازی مساوی شود، شرط لغو و مبلغ شرط بسته شده بازگردانده میشود.

هر دو تیم‌ گل بزنند 🙁
* بله : هر دو تیم‌ گل بزنند.

* خیر : هیچیک از دو تیم‌ گل نزند.
درصورتیکه هر دو تیم‌ قبل از لغو بازی گل زده باشند، شرط معتبر می‌باشد.

حاشیه برد:
پیشبینی‌ تیم‌ برنده و تفاوت گل زده شده. شامل وقت اضافه و پنالتی نهائی تعیین کننده نیز می‌باشد.

صعود :
چنانچه تیم‌ قبل از انجام بازی انتخاب شده حذف شود، تمامی‌ شرطهای صعود لغو میشوند.
شرط صعود شامل وقت اضافه و پنالتیهای تعیین کننده می‌باشد.

برد دوره :
در صورتیکه، تعداد بازیهای اعلام شده توسط لیگ، کامل نشده یا تغییر کند، شرطها لغو میشوند.

سر به سر :
پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ به دورهٔ بالاتر در تورنمنت می‌رسد. چنانچه یک یا دو شرکت کننده موفق به شروع نشوند، شرط فسخ میشود و پول شرط‌بندی شده به شما بازگردانده میشود.

گلزن اول / گلزن آخر / گلزن هر زمان:
شرط گل بازیکنها، چنانچه بازیکن در مسابقه شرکت نداشته باشند، لغو میشود، همینطور شرطی که روی بازیکن برای زدن اولین گل بسته میشود و بازیکن در بازی نباشد و یا بعد از زدن اولین گل وارد زمین شود، لغو میشود.
چنانچه بازی بعد از زدن اولین گل لغو شود، شرط گل اول حساب میشود، اما گل آخر و هر زمان لغو میشوند.
چنانچه بازی قبل از زدن گل (گل اول) لغو شود، تمامی‌ شرطها روی اولین زننده گل لغو میشوند.

اولین / آخرین زننده گل در ان اچ‌ ال : First to Score/Last to Score for NHL
شرط اینکه کدام تیم‌ زننده اولین / آخرین گل  می‌باشد، وقت اضافه برای این نوع شرط حساب میشود.
چنانچه بازی بدون گل تمام شود، تیم‌ برنده پنالتیهای تعیین کنندهٔ پایان بازی، زننده گل اول و آخر محسوب میشود.
چنانچه بازی بعد از زدن گل اول لغو شود، تمامی‌ شرطهای زننده اولین گل حساب میشود، شرطهای زننده گل دوم لغو میشوند.
چنانچه بازی قبل از زدن گل رها شود، تمامی‌ شرطهای گل اول / گل آخر لغو میشوند.

زوج / فرد : Odd/Even
پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن جمع گلهای زده شده در بازی.
هر بازی که مساوی (۰-۰) تمام شود،تعداد گل زوج محسوب میشود.

نتیجه دقیق : Exact Score
پیشبینی‌ نتیجه دقیق در پایان بازی (غیر از ان اچ‌ ال).
چنانچه نتیجه بازی در لیست شرایط پیشنهاد شده از ما نباشد، شرطها بازنده حساب میشوند.

شانس دوبرابر : Double Chance
شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد.
گزینه‌های زیر موجود می‌باشد :
* ( ۱ ) یا ( X ) – چنانچه تیم‌ میزبان بازی را ببرد و یا بازی مساوی شود، شرط برنده است .
* ( X ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ میهمان برنده شود، این شرط برنده است .
* ( ۱ ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی به نفع تیم‌ میزبان و یا میهمان تمام شود، این شرط برنده است.

زمان زدن گل اول در هاکی روی یخ : Time of 1st Goal
چنانچه بازی بعد از زده شدن گل اول لغو شود، شرط معتبر می‌باشد.
چنانچه بازی قبل از زده شدن گل اول لغو شود، شرط لغو میشود.
درصورتیکه بازی بدون گل تمام شود, شرطها لغو میشوند.
به محض اینکه بازی شروع شود، “دقیقه یک” به حساب می‌آید، مثلا : گل زده شده در دقیقه “۲۴:۱۶” در ثبت نتایج، دقیقه “۲۵:۰۰” ثبت میشود.

وقت اضافه : Overtime
پیشبینی‌ اینکه آیا بازی به وقت اضافه می‌رسد یا خیر.

بیشترین گل :
پیشبینی‌ اینکه بیشترین گل در کدام پریود زده میشود.
چنانچه بیشترین گل زده شده در دو پریود یا بیشتر به یک اندازه باشد، شرط لغو میشود.
وقت اضافه حساب نمی‌شود (شامل ان اچ‌ ال).

اولین تیم‌ زننده “۳” گل :
پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ اولین زننده سه گل می‌باشد، شامل وقت اضافه برای این نوع شرط در تمامی‌ لیگها می باشد.

نتیجه تمامی‌ پنالتیهای تعیین کننده پایان بازی، برای تیم‌ برنده یک گل محسوب میشود.
مثلا: درصورتیکه تیم‌ `الف` اولین زننده گل در پنالتیهای تعیین کننده باشد با نتیجه “۲-۲” در پایان زمان قانونی، و تیم‌ `بی`برنده پنالتیها باشد، تیم‌ `بی` اولین زننده “۳” گل حساب میشود.

جایگاه نهایی :
پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ در جایگاه نهایی در لیگ، جلوتر خواهد بود.
چنانچه یک یا دو شرکت کننده موفق به شروع نشوند، شرط فسخ میشود و پول شرط‌بندی شده به شما بازگردانده میشود.

شوت در چهارچوب دروازه :
شرط شوت در چهارچوب شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد.
برد یا باخت شرط با توجه به مجموع تعداد شوتهای داخل چهارچوب از طرف هردو تیم‌ و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد.

سقوط :
چنانچه تیمی قبل از شروع فصل از لیگ / تورنمنت حذف شود، تمامی‌ شرطهای این مارکت لغو میشود و لاین جدید باز میشود.

برنده (قهرمان) :
شرطها بر اساس جایگاه نهایی تیم‌ در لیگ / تورنمنت ثبت نتیجه میشود.
برنده گروه : شرطها بر اساس جایگاه نهایی تیم‌ در گروه ثبت نتیجه میشود.

نتیجه دوره :
در صورتیکه، تعداد بازیهای اعلام شده کامل نشده یا تغییر کند، شرطها لغو میشوند.

مرحله حذف شدن :
پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده، در چه مرحله‌ای از دوره مسابقات حذف میشود .

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 1035