بیسبال و سافت بال؛ انواع پیش بینی و استراتژی های شرط بندی

Estimated reading time: < 1 min

پیش بینی بیسبال؛ قوانین و مقرارات

بیسبال یک ورزش تیمی، جمعی و محبوب برای پیش بینی ورزشی است که در هر دسته ۹ نفر شرکت می‌کنند. یک مسابقه معمولی در ۹ دوره انجام می‌گیرد اما اگر در پایان این ۹ دوره نتیجه  دو تیم مساوی باشد، دوره‌هایی به بازی اضافه می‌شود. در هر دوره بازیکن‌های یک دسته به ترتیب پرتاب را انجام می دهند.

شرط بندی ها در بیسبال با دورها حساب می شود. شرط بندی های بیسبال با نفر اولی که پرتاب می کند یا همان Pitchers  معلوم  میشود . برای هر طرف باید جایگاه تیم ها مشخص شود تا شرط بندی انجام شود. اگر یکی از این شرایط رعایت نشده باشد همه برگه های پیش بینی برای این بازی با ضریب 1برگشت داده می شود .

اگر بر اساس قوانین مسابقات تعداد اینینگ های برنامه ریزی شده تغییر کنند و یا مسابقه زودتر به اتمام برسد  و تمامی پیش بینی ها قابل قبول خواهند بود.

میزبان در این مسابقات همان تیمی است که دومین پرتاب را انجام دهد و هیچ ربطی به اینکه بازی در کدام زمین است ندارد.

اگر 4.5 یا 5 بخش از مسابقه انجام شود مسابقه انجام شده محاسبه می شود ولی اگر به هر دلیلی کمتر از 4.5 بخش از مسابقه انجام شود فرم های پیش بینی برنده به اینصورت بررسی می شوند که تمام فرم های پیش بینی که تا زمان نا تمام ماندن مسابقه نتیجه آنها مشخص شده است مورد بررسی قرار میگیرند و سایر فرم های شرط بندی با ضریب 1 بازگشت داده می شوند .

در حالت پیش بینی بیسبال به صورت زنده  اگر مسابقه ای ناقص بماند و در مدت زمان 72 ساعت ادامه مسابقه برگزار شود یا دوباره مسابقه تکرار شود ، تمام برگه های شرط بندی معتبر باقی می ماند ولی اگر شرایطی پیش بیاید که در مدت زمان 72 ساعت مسابقه برگزار نشود تمام شرط بندی ها باطل می گردد به غیر از آنهایی که نتیجه آنها تا قبل از زمان اتمام مسابقه مشخص شده باشد.

اگر نتایج مسابقات بیسبال مساوی شود ، در مورد برگه های پیش بینی در حالت برنده شدن تیم 1 یا برنده شدن تیم 2 تمام برگه های پیش بینی با ضریب 1 محاسبه شده و پس داده می شود .
در برگه های پیش بینی که بین 2 بازیکن می باشد حتما نام بازیکنان باید ذکر شود و اگر نتیجه امتیاز گیری آنها مساوی شود برگه پیش بینی با ضریب 1 محاسبه شده و پس داده می شود .

اگر در حالت بازی های روز یکی از مسابقات لغو شود یا به وقت دیگری موکول شود .فرم های پیش بینی در مورد میهمان – میزبان با ” ضریب 1 محاسبه شده و پس داده می شود .

سافت بال ( بیس بال بانوان ) : این مسابقه مانند بیسبال است و در مسابقات تیم ها 7 مرحله بازی می کنند و در صورت مساوی شدن نتیجه مرحله های اضافی را بازی می کنند .

 

انواع شرط بندی و استراتژی ها

انواع شرط بندی و استراتژی ها بیسبال


شرط بندی زنده”

مسابقه باید بطور کامل بازی شود تا شرط به درستی محاسبه شود.
اگر یک بازی متوقف شود، تمام شرط های این بازی، به غیر از آنهایی که در زمان  ایست بازی
نتایج آنها به مشخص شده اند، باطل می شود.

هندیکپ

شرط بندی ها بر اساس امتیازات پس از ۹ دوره محاسبه می شوند که بعد از کم و زیاد کردن طبق قوانین هندیکپ حساب میشود.

موارد زیر برای شرط بندی دربیسبال وجود دارند:

۱.برنده

در اینجا شما پیش بینی نتیجه مسابقه را انجام می دهید و فقط حدس میزنید که کدام طرف برنده و کدام بازنده است.

over/under:

همانند ورزش های دیگر در این رشته هم کمتر/بیشتر از یک حدی برای پیش بینی ها وجود دارد.

هندیکپ

هندیکپ فقط ۲گزینه (تنها هندیکپ ۱ یا هندیکپ ۲،بدون گزینه تساوی) داشته باشد

 امتیازات بیشتر / کمتر

اگر در نتیجه بازی تعداد امتیازات برابر با مجموع امتیازات باشد، شرط صحیح می باشد. شرط بندی بر اساس امتیاز رسمی پس از ۹نوبت محاسبه می شوند . اگر برای تکمیل بازی،
نیاز به دورهای اضافی باشد، شرط بندی بر اساس امتیازات نهایی محاسبه می شوند.
اگر بازی زودتر به اتمام برسد، تمام شرط بندی ها باطل می شوند.

رانهای بیشتر / کمتر

برای تعیین اینکه آیا رانها، بامپها و اشتباهات انجام شده
توسط اعضای هر دو تیم ، بیشتر یا کمتر از مقدار مشخص شده است پیشنهاد می شود.
اگر در نتیجه یک مسابقه، تعداد کل رانها + استرایکها + اشتباهات برابر با مجموع
شرط بندی باشد، شرط پس داده میشود .

آیا مجموع اعداد + استرایکها / بامپها / + اشتباهات فرد است یا زوج؟

برای تعیین اینکه آیا مجموع رانها، بامپها و اشتباهات
انجام شده توسط بازیکنان هر دو تیم در مسابقه، زوج یا فرد است، پیشنهاد می شود محاسبه
بر اساس سوابق فدراسیون های بازی  مربوطه است.

تمام شرطها به عنوان “برابر” محاسبه می شوند.

در حالتی که نتیجه “۰-۰” باشد،
تمام شرط ها به  “برابر” تلقی می شوند

اگر بازی لغو شد
شرط ها در چنین مواقعی باید پس داده شود. در صورتی که مسابقه پس از اجرای بعدی متوقف
شد، همه شرط بندی ها بدون تغییر باقی می مانند.

بیشتر / کمتر از ۰.۵

برای محاسبه اولین دوره مسابقه ، بازی باید تکمیل شود.

نتیجه  دوره۱

برای محاسبه ، نیمه اول بازی باید به طور کامل بازی
شود.
چه زمانی رانهای بیشتری انجام می شوند؟

لازم است تعیین شود که در کدام دوره مسابقه، رانهای بیشتری
انجام میشود: در اولین دوره ۴.۵ یا در ۵
نوبت دوم یا تساوی خواهد بود. در صورت
وجود دوره اضافه، نتایج ۵ دوره شامل دورهای اضافه نیز می شوند.

قهرمان دسته

اگرزمان فصل بازی کوتاه شده باشد، تمام
شرط بندیها بر اساس نظر صنف تصمیم گیرنده در مورد اینکه کدام تیم به قهرمانی دسته
برسد خواهد بود.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 461